Zgodnie z art.13 (i lub art.14) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych w firmie:

Siat-max Damian Maciejewski ul. Polna 1C 62-330 Zasutowo NIP 789-172-18-38  Tel. 781-670-120

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@siat-max.com.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

podmioty, z którymi zawarta została umowę współpracy (Przetwarzający dane), banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostingowe, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Okresy przechowywania informacji:

Informacja o prawach przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych:

Przekazanie danych jest wymogiem ustawowym / zbieranym na podstawie zgody.