Zgodnie z art.13 (i lub art.14) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych w firmie:

Siat-max Damian Maciejewski ul. Polna 1C 51 62-330 Zasutowo NIP 789-172-18-38

Siat-max Damian Maciejewski ul. Polna 1C 51 62-330 Zasutowo NIP 789-172-18-38 Tel. 781-670-120

 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@siat-max.com.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostarczenia naszym Klientom zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej naszych Klientów przy udzielaniu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności, uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

podmioty, z którymi zawarta została umowę współpracy (Przetwarzający dane), banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostingowe, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Okresy przechowywania informacji:

 • do czasu odwołania zgody (w przypadku udzielenia zgody),

 • 6 lat w zakresie realizacji usług i rozliczeń finansowych.

 

Informacja o prawach przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie dotyczące danych przetwarzanych na podstawie zgody.

 

Przekazanie danych jest wymogiem ustawowym / zbieranym na podstawie zgody.